Inici » Dakon

Dakon

El Dakon és un dels jocs mancala del sud-est asiàtic. També és conegut com Dhakon o Dhakonan. En aquest tipus de joc el jugador que comença primer té avantatge perquè el dakon té una propietat especial que és present en altres jocs mancala: obertura guanyadora. És a dir, es podrien fer seqüències de moviments que portarien a una victòria directa que deixaria a l’adversari amb un nombre determinat de llavors que no li permet omplir cap forat la ronda següent.

És similar a altres jocs de forats i llavors d’Àsia com el Sungka o el Congklak.

DISPOSICIÓ DE LES LLAVORS EN EL TAULER

tauler

És jugat a Java en taulers de fusta de 2×5, 2×6, 2×7, 2×8, 2×9 i 2×10 amb un forat magatzem a cada extrem del tauler. El dakon és jugat amb el mateix nombre de llavors a cada forat al inici del joc com forats hi hagi en cada fila del tauler. Així doncs, 5 llavors a cada forat en un tauler de 2×5, 6 llavors a cada forat en un tauler de 2×6, 7 llavors a cada forat en un tauler de 2×7 i així successivament. Els forats magatzem es deixen buits al començament del joc.

En el diagrama anterior podeu veure una representació esquemàtica d’un tauler Dakon de 2×5+2 al inici del joc. La fila superior pertany al jugador A. La fila inferior pertany al jugador B. El forat de l’extrem esquerre (6A) pertany al jugador A  i el forat de l’extrem dret (6B) pertany al jugador B.

peces de joc

En els jocs mancala les peces de joc no tenen un valor determinat. El seu color, mida i forma no són importants. És freqüent utilitzar pedres, llavors, petites conquilles, excrements de cabra, … com si fossin fitxes. En general anomenem a aquestes fitxes “llavors”. Les peces de joc a Àsia són habitualment petits cargols. El dakon si es juga amb un tauler 2×5, requereix 50 llavors, 25 per jugador.

MOVIMENTS

sembra i collita

Els moviments bàsics dels jocs de mancala es denominen “sembra” i “collita”. La sembra consisteix en agafar les llavors d’un forat de la fila pròpia i repartir-les una a una en forats adjacents consecutius. La collita consisteix en la captura d’una o varies llavors contingudes en un o varis forats d’acord amb les regles de cada joc.

La direcció de la sembra en aquest joc és la contrària a la de les agulles del rellotge i les llavors es comencen a dipositar en el forat següent al forat del que s’han agafat.

El joc dakon es juga amb sembra encadenada.

Cada jugador té el seu propi forat magatzem a l’extrem dret del tauler. Els jugadors juguen en torns. El jugador que juga primer és escollit a l’atzar o de mutu acord.  El jugador que juga primer sembra les llavors una a una, incloent el propi forat magatzem, fins que la darrera llavor d’una volta caigui al magatzem propi o en un forat buit.

Si la última llavor cau dins del propi magatzem, el jugador que està sembrant comença un altre moviment des de qualsevol forat que contingui llavors del seu costat del tauler. Si la darrera llavor cau dins d’un forat buit al costat de l’adversari, el torn acaba i ara és el torn de l’altre jugador.

Si la darrera llavor d’una volta acaba en un forat buit en el propi costat del tauler i el forat oposat de l’adversari conté llavors, el jugador que està sembrant captura aquestes llavors i també la llavor que ha deixat en el forat buit y les col·loca totes en el seu propi magatzem. El torn acaba.

Si la última llavor cau en un forat buit en la pròpia fila i en el forat oposat al costat de l’adversari també està buit, acaba el torn sense captures.

Si és el torn de joc d’un jugador i no té llavors en el seu costat del tauler per jugar, aquest jugador passa, és a dir, perd el torn. L’adversari juga de nou. La primera ronda acaba quan totes les llavors estan col·locades en els forats magatzem de cada jugador.

OBJECTIU DEL JOC

El joc es juga en rondes. El jugador que guanya més rondes guanya el joc. L’objectiu de cada ronda és dipositar tantes llavors com es pugui en el magatzem propi. Els jugadors juguen torns consecutius fins que un jugador es queda sense llavors per jugar. El jugador que ha guanyat la darrera ronda, comença el primer en la següent. En la segona ronda, cada jugador, usa les llavors capturades en la ronda prèvia, completa tants forats com pugui en el seu costat del tauler. La segona i successives rondes es juguen amb les mateixes regles que la primera excepte que els forats que no s’han pogut omplir queden anul·lats i no son usats per cap dels jugadors.

Per a il·lustrar millor això que acabem d’explicar, podeu veure els següents exemples. Suposeu que sou el jugador B i decidiu moure des del forat 4B:

Agafeu les 5 llavors contingudes en el forat 4B i les sembreu, una a una, en els forats següents, incloent el propi forat magatzem (6B):

Arribeu fins al forat 3A que ara conté 6 llavors. El vostre torn no acaba.

Agafeu el contingut del forat 3B i continueu sembrant amb sembra múltiple, llavor a llavor, en els forats següents però salteu el forat magatzem de l’adversari (6A):

Regles Dakon Fig.02b

Arribeu al forat 4A. La darrera llavor sembrada que heu sembrat cau dins d’un forat buit que està en la fila pròpia i el forat oposat del costat de l’adversari conté llavors, aleshores captureu el contingut d’aquest forat oposat i la darrera llavor deixada en el forat 4A i guardeu aquestes 7 llavors en el vostre magatzem (6B). El vostre torn acaba. Ara teniu 8 llavors emmagatzemades:

Jugareu rondes successives en acabar la partida fins que un dels jugadors es quedi sense llavors. A la segona ronda de joc cada jugador, usant les llavors capturades en la ronda anterior, omplirà tants forats en la pròpia fila com li sigui possible amb 5 llavors en cada un, començant des de l’extrem dret del tauler. El jugador que tenia major nombre de llavors en la ronda anterior deixarà les llavors sobrants en el propi magatzem després d’omplir els forats que pugui. L’altre jugador farà el mateix. Suposeu que heu capturat, per exemple, 32 llavors i l’adversari tan sols 18 llavors en la ronda prèvia. Col·locareu, doncs, 5 llavors dins de cada un dels 5 forats de la vostra fila i les 7 llavors restants al magatzem (6B). L’adversari col·locarà 5 llavors dins de cada un dels seus 3 forats en el seu costat dret del tauler i guardarà les 3 llavors sobrants en el seu magatzem (6A). Vegeu el següent diagrama:

En l’exemple anterior aconseguiu deixar els forats 1A i 2A anul·lats per ambdós jugadors des d’ara en les successives rondes. Per destacar aquest fet es col·loquen petits objectes dins d’aquests forats anul·lats. Nosaltres hem marcat el contorn dels forats en vermell per indicar que estan anul·lats.

La segona ronda i les successives es juguen amb les mateixes regles que en la primera ronda, excepte que ambdós jugadors salten els forats anul·lats al començament de la partida. El jugador que va fer el darrer moviment en la partida anterior, serà el primer en sembrar en aquest nova ronda. El joc continua fins que un jugador capturar menys de 5 llavors en una ronda i per tant és incapaç d’omplir cap forat.

Hi ha distintes variants conegudes d’aquest joc:

El Dakon també es juga, a vegades, en la direcció  horària  i, aleshores, cada jugador té el seu forat magatzem a mà esquerra.

Hi ha una altra variant que té una manera diferent de captura quan la darrera llavor cau en un forat buit de l’adversari. Normalment, en aquesta situació el torn del jugador que està sembrant acaba sense captures, però en aquesta variant succeeix que el torn vostre acaba però podeu capturar les llavors dels forats dret i esquerre del forat buit de l’adversari on heu caigut. Captureu totes aquestes llavors i les col·loqueu en el vostre magatzem.

Be Sociable, Share!