Inici » Bao

Bao

TanzaniaEl Bao és un joc de mancala per a dos jugadors que es juga principalment a Tanzània i l’illa de Zanzíbar (regions de parla swahili). Per apropar-nos una mica més a l’esperit del Bao, utilitzarem un petit vocabulari swahili que s’exposa en aquest reglament.

Una característica d’aquest mancala és que la partida comença amb poques llavors sobre el tauler i s’hi van incorporant a mida que avança el joc. D’altra banda, les llavors no es retiren del tauler, sinó que són reingressades en ell. Per això, a mida que avança la partida es va fent més complexa l’anàlisi de cada situació. És un joc d’estratègia, apassionant i entretingut.

En aquestes instruccions es presenten els elements físics del mancala, els moviments vàlids, la posició inicial, les fases del joc i l’objectiu del Bao.


DISPOSICIÓ DE LES LLAVORS EN EL TAULER

Tauler

El tauler té 32 forats, ordenats en quatre files.

Els jugadors se situen un a cada banda del tauler; a cadascuna li correspon un territori de mig tauler, comprès per les dues files que té davant seu: s’assenyalen en majúscules les dues d’un jugador i en minúscules les del altre. Les files indicades amb la lletra “A” y “a” es denominen files anteriors de cada territori: és la zona de contacte entre ambdós , i és justament la zona més activa del tauler.

Regles Bao Fig.01

Forats especials:
La fila anterior de cada jugador té 5 forats especials:

 • El cinquè forat contant des de l’esquerra és de forma quadrada i s’anomena Nyumba (en swahili: casa).
 • Els forats 1 i 8 (els dos extrems de la filera) es denomina kichwa
 • Els forats 2 i 7 s’anomenen kimbi


Fitxes

En les jocs mancala és freqüent utilitzar pedres, llavors o petits cargols com a fitxes. En general anomenem a aquestes fitxes “llavors”.

En el bao necessitem 32 llavors per jugador, tot i que les llavors d’un i altre jugador no es diferencien. A la disposició inicial cada jugador disposa de 10 llavors sobre el tauler (com mostra la figura 2) i 22 es mantenen en estoc, disponibles per ser ingressades.

Regles Bao Fig.02


MOVIMENTS

Sembra

Els moviments bàsics dels jocs de mancala es denominen “sembra” i “collita”. La sembra consisteix en agafar les llavors d’un forat de la fila o files pròpies i repartir-les una a una en forats adjacents consecutius. La collita consisteix en la captura d’una o varies llavors contingudes en un o varis forats d’acord amb les regles de cada joc.

En el BAO la sembra sempre es porta a terme en el camp propi: Quan durant la sembra s’arriba a un extrem de la filera, si encara resten llavors per sembrar, es continuarà en l’altra fila del camp propi. Aquest moviment pot considerar-se circular i aquesta circulació pot produir-se en sentit horari o antihorari. A l’exemple de la figura 3 s’observa el resultat d’una sembra de 10 llavors, començant a la kichwa de la dreta de la fila A:la sembra sempre es farà en sentit antihorari.

Regles Bao Fig.03


OBJECTIU DEL JOC

Hi ha dues maneres de guanyar el joc:

a) Buidar la fila anterior de l’adversari
b)
Aconseguir que l’adversari no pugui realitzar cap jugada legal.

El jugador que aconsegueixi alguna d’aquests dos objectius és el guanyador.


FASES DEL JOC

Aquest joc mancala es planteja en dues feses:

 • NAMUA: en aquesta etapa els moviments (captures i sembres) es determinen amb l’ingrés de llavors des de l’estoc al tauler.
 • MTAJI: una vegada ingressades totes les fitxes de l’estoc es passa a una segona fase, on es realitza captures i sembres.

Si es guanya la partida a la primera fase (namua) es diu que ha guanyat mkononi ( a la mà), perquè encara hi ha llavors en estoc.


Primera fase: NAMUA

Moviments vàlids:
Durant la fes NAMUA, el moviment fonamental és de captura i sembra.

Captura:
Per capturar llavors s’han de donar les següents condicions:

 • Cal que hi hagi un forat a la fila anterior que contingui una o més llavors
 • El forat oposat ha de contenir una o més llavors

Si es donen aquestes condicions, es col•loca una llavor pròpia des de l’estoc en el seu propi forat, i procedeix a capturar totes les llavors del forat de l’adversari que té just davant.

A l’esquerra es representa una situació una situació de joc en què es pot capturar:

Regles Bao Fig.04

El torn és del jugador Y. L’únic forat que compleix les condicions de captura és el que conté set llavors; es procedeix de la següent manera:

 • Es pren una llavor de l’estoc i es col•loca en el forat amb set llavors
 • Es captura la llavor del forat de davant.

Sembra:
Les llavors capturades son reingressades en el camp propi. Aquest moviment es realitza a partir d’algun dels dos forats extrems (kichwa dreta o esquerra) de la fila anterior pròpia; això queda determinat la ubicació del forat on es realitza la captura.

Forats centrals: si la captura s’ha realitzat en algun dels quatre forats centrals,es pot optar per qualsevol dels dos extrems.

La llavor capturada en l’exemple anterior pot ser reingressada en qualsevol dels dos extrems. Si per exemple se la ingressa per l’esquerra, el tauler quedarà:

Regles Bao Fig.05

Kichwa o kimbi:
Per l’esquerra: si la captura s’ha realitzat en el kichwa o kimbi de l’esquerra s’ingressen a partir del kichwa de l’esquerra i continuant cap a la dreta (sentit horari)

Per exemple: si es col•loca uan llavor de l’estoc en el forat amb una llavor (jugador Y).

Regles Bao Fig.06

Es capturen 4 llavors

Regles Bao Fig.07

Les que s’han de reingressar a partir del kichwa de l’esquerra, tot quedant:

Regles Bao Fig.08

Per la dreta: si la captura s’ha realitzat en kichwa o kimbi de la dreta s’ingressa a partir del kichwa dret i seguint a l’esquerra ( sentit antihorari).

Final del torn: quan la darrera llavor sembrada cau en un forat sense llavors, finalitza el torn. Un exemple ajudarà a la comprensió:

Regles Bao Fig.09

Es col·loca una llavor de l’estoc en el forat amb 7 llavors i es capturen les 3 de l’adversari.

Regles Bao Fig.10

Suposem que s’ingressen per la dreta:

Regles Bao Fig.11

O per l’esquerra:

Regles Bao Fig.12

el torn finalitza, ja que en ambdós casos la darrera llavor cau en un forat buit.

Captura amb llavors capturades:
Si la darrera llavor de la sembra cau en un forat que conté llavors i el forat de davant també, es capturen les llavors de l’adversari. En el següent exemple col•loqui una llavor de l’estoc en el forat amb dues llavors i capturi les tres de l’adversari:

Regles Bao Fig.13

Com que és el forat kimbi esquerra, cal començar a sembrar per el kichwa esquerra.
La darrera de les tres llavors acaba en el tercer forat. Aquest forat conté una llavor, de manera que s’han de capturar les quatre llavors de l’adversari. Cal agafar-les i sembrar-les per l’esquerra (veure nota següent). La darrera d’aquestes llavors cau en quatre forats: com que està buit, acaba la jugada.

NOTA: al realitzar sembres consecutives com en l’exemple anterior, cal mantenir la direcció del sembrat que es porta de la sembra anterior. Si la següent captura es produeix en kichwa o kimbi que impliqui canvi, cal respectar-se aquesta regla.

Si tornem a la situació de la figura 13: quan realitzem una captura del kichwa dret, es generen una sèrie de captures consecutives que finalitzen amb la disposició següent:

Regles Bao Fig.14

NOTA: el tercer moviment d’aquest exemple s’inicia en el seu nyumba, i es prenen totes les llavors i es continua la sembra des del forat següent. El proper punt clarifica aquest moviment.

Mantenir el sembrat sense captura
En algunes situacions la darrera llavor cau en un forat que conté llavors, però el forat oposat està buit. En aquest cas s’agafen totes les llavors del propi forat i es continua la sembra des del forat següent, en la mateixa direcció. Veiem un exemple:

Regles Bao Fig.15

Si es capturen les set llavors i es comença a sembrar per l’esquerra, acabarà amb la seva darrera llavor em el setè forat. Com que està buit, la jugada no acaba, però tampoc hi ha res per capturar; en aquest cas s’acabarà a la fila del darrera, en el quart forat de l’esquerra. Es pot veure el resultat a la figura 16.

Regles Bao Fig.16

NOTA: en aquest tipus de sembra, es pot donar el cas de completar la fila del darrera i fins i tot tornar a la fila anterior. En aquest cas es pot produir una nova captura.

Moviments sense captura: TAKASA
Es pot donar el cas que tots els forats anteriors que contenen llavors tenen davant forats buits del seu adversari. No és possible iniciar un moviment realitzant una captura ( aquesta situació es produeix, per exemple, en la posició inicial de la partida). En aquest cas es col·loca una llavor de l’estoc en un forat propi que contingui una o dues llavors, s’agafen les llavors i se sembren. Es continua amb sembres successives fins que la darrera llavor caigui a un forat buit. Però cal tenir present que NO ES POT REALITZAR CAP CAPTURA ja que el moviment s’ha iniciat sense captura.

Normes de la casa: NYUMBA
El forat quadrat del tauler té consideracions especials en certes condicions: aquestes normes valen si conté 6 o més llavors.

Aturar la sembra: si la darrera llavor d’una sembra cau en el nyumba amb més de sis llavors, i el forat de l’adversari està buit, s’hauria de recollir i continuar sembrant, però com que es tracta de la nyumba, es pot optar per parar allà el moviment, i passar el torn a l’adversari.

Regles Bao Fig.17

A l’exemple de la figura 17, col·loquem una llavor en el nyumba i capturem les 4 llavors oposades. Comença a sembrar des de la dreta: la seva darrera llavo cau en el nyumba. Segons les normes, es pot començar a sembrar o bé parar. Seguim sembrant, no es podran capturar altres llavors. Així, en aquest cas, convindrà parar i esperar a millors oportunitats en torns posteriors.

NOTA: cal observar que en la situació que s’ha plantejat, el nyumba no corre perill de ser buidada per l’adversari.
Una altra norma especial del nyumba es presenta en el cas en què tan sols es tenen llavors en el nyumba, sense llavors en el forat oposat ( situació de takasa). En aquest cas es poden col•locar les llavors en el nyumba i tan sols prendre dues llavors. Tot seguit es procedeix a sembrar-les de dreta a esquerra


Segona fase: MTAJI

La fase mtaji s’inicia en el moment en què totes les llavors estan en joc, és a dir, s’esgoten les llavors en estoc. Els moviments no son molt diferents als de la primera fase.

En aquesta fase es obligatori capturar.

Com que ja no hi ha llavors per entrar al tauler, s’han de prendre totes les llavors d’un propis forats (de qualsevol de les files) que continguin una quantitat de llavors que permetin arribar amb la darrera llavor a un forat de la fila anterior que estigui en situació de captura:és a dir, que cal que contingui llavors i l’oposat també ( el forat oposat s’anomena MTAJI). Aquestes son capturades i reingressades en el seu propi camp amb les mateixes regles que a la primera fase. A la figura següent hi ha dos moviments possibles:

Regles Bao Fig.18

Prendre les tres llavors i sembrar capa la dreta, de manera que es capturen les 6 llavors. O bé les 9 de la segona fila també cap a la dreta, girant en sentit antihorari i capturant les 6 de l’adversari.

Moviments takasa a la segona fase
Es freqüent trobar, en aquesta fase situacions en què no hi ha captures possibles. Això pot ser degut a que no hi hagi forats propis amb llavors i amb oposats que tampoc les tingui, o perquè no hi hagi forats amb llavors que permetin moviments sense captura i que acabin en forats amb oposats (mtaji) ocupats.

Aquesta situacions s’anomena takasa. En aquest cas es preen les llavors d’un forat de la primera fila i se sembren sense possibilitat de captura, igual que a la primera fase. Si no hi ha forats ocupats a la primera fila, es pot començar des de la segona.
NOTA: mai es pot iniciar una sembra en un forat amb una única llavor.

Resum de regles més freqüents:

 • Es obligatori capturar sempre que sigui possible.
 • Les llavors capturades es reingressen en el propi camp des d’algun dels extrems de la primera fila.
 • No se pot escollir la direcció de sembra quan:

a. Es captura en kichwa o kimbi
b. Cal continuar sembrant amb la mateixa direcció que es portava.

 • Si la darrera llavor se sembra en una casella ocupada, es captura les llavors del forat oposat. Si el forat oposat està buit, es prenen les llavors del forat acabat de sembrar i es continua sembrant en la mateixa direcció.
 • El torn finalitza quan la darrera llavor de la sembra cau en forat buit.

En particular per a la segona fase:

 • Se sembra a partir d’un forat de qualsevol de les dues files. La darrera llavor ha de caure en un forat que contingui una o més llavors i a més, en el forat hi ha d’haver llavors.

Aquestes son capturades.

 • No està permès jugar a partir de forats amb una única llavor.
 • Si no hi ha cap forat amb llavors, que tinguin llavors en el seu forat oposat, cal jugar takasa, com en la primera fase.

Be Sociable, Share!