Inici » Redu

Redu

Nigeria-yorubaEl joc Redu, és jugat a les localitats d’Ile-Ife i d’Ila-Orangun per la gent ioruba de Nigèria, a l’Àfrica Occidental.

Regles resumides del joc:

tauler: 2×6, 2 dues files de sis forats.
núm. peces: 48 (24 per jugador).
disposició inicial: 4 llavors per forat.
direcció sembra: horària i anti-horària.
sembra: volta simple amb un moviment alternatiu de ziga-zaga (veure més avall). Es juga amb sembra simple. Quan s’inicia la sembra des d’un forat que conté una sola llavor, cal moure-la al forat oposat. Quan un jugador té dos forats consecutius en el seu costat amb una sola llavor, pot iniciar la sembra agafant aquestes dues llavors solitàries alhora i fer una sembra en ziga-zaga, continuant amb la sembra en ziga-zaga (veure més avall).
collita: diverses maneres de capturar: en la fila pròpia quan sembra l’adversari i en la fila de l’adversari quan un jugador sembra.

Quan s’inicia la sembra des d’un forat que conté 1 llavor solitària (cal moure-la en el forat oposat) i el forat oposat abans de sembrar:

 • estava buit. Aleshores la llavor que hi queda pot ser capturada per l’adversari. La captura és opcional. Tant si es captura com si no, és el torn de l’adversari.
 • contenia 1 o 2 llavors. El jugador que sembra captura aquestes 2 o 3 llavors que hi ha després d’haver sembrat i les retira. Acaba el torn. Si el jugador que pot fer aquesta captura, no se n’adona, l’adversari pot (si vol) obligar-lo a fer el moviment i com a penalització captura les llavors que havia de capturar l’altre jugador i és el torn de joc del jugador que ha penalitzat a l’altre. Si no el penalitza o cap dels dos jugadors se n’adona, les llavors resten al tauler i es poden sembrar o capturar en torns posteriors.
 • contenia 3 o més llavors. No hi ha captura per part de cap jugador. El torn acaba.

Quan s’inicia la sembra des d’un forat que conté 2 llavors (cal sembrar-les en ziga-zaga, la primera al forat oposat a l’adjacent i la segona al forat adjacent) i el forat oposat a l’adjacent abans de sembrar:

 • estava buit. La llavor que hi queda pot ser capturada per l’adversari. La captura és opcional. Si decideix capturar-la, amb aquesta acció acaba el torn de l’adversari.
 • contenia 1 o 2 llavors. El jugador que sembra captura aquestes 2 o 3 llavors que hi ha després d’haver sembrat i les retira. Acaba el torn.
 • contenia 3 o més llavors. No hi ha captura per part de cap jugador. El torn acaba.

Quan s’inicia la sembra des d’un forat que conté més de 2 llavors i es diposita la antepenúltima llavor sembrada en un forat buit de l’adversari, aleshores aquest jugador pot capturar-la. Aquest tipus de captura és opcional. Ara bé, el jugador que fa la captura, esgota el seu torn amb aquesta acció.

objectiu: capturar més llavors que l’adversari.
el joc acaba…: quan un jugador no pot jugar cap forat. L’adversari captura les llavors restants en el seu costat del tauler.

DISPOSICIÓ DE LES LLAVORS EN EL TAULER

tauler

Es juga en un tauler de 2×6 amb 4 llavors en cada un dels forats al començament de la partida. En el diagrama següent podeu veure una representació esquemàtica d’un tauler per jugar al redu. La fila superior pertany al jugador A. La fila de sota és la del jugador B.

regles_reodu_fig000

peces de joc

En els jocs mancala les peces de joc no tenen un valor determinat. El seu color, mida i forma no són importants. És freqüent utilitzar pedres, llavors, petites conquilles, excrements de cabra, … com si fossin fitxes. En general anomenem a aquestes fitxes “llavors”. En aquest joc es necessiten 48 llavors, 24 per jugador.

MOVIMENTS

sembra i collita

Els moviments bàsics dels jocs de mancala es denominen “sembra” i “collita”. La sembra consisteix en agafar les llavors d’un forat de la fila pròpia i repartir-les una a una en forats adjacents consecutius. La collita consisteix en la captura d’una o varies llavors contingudes en un o varis forats d’acord amb les regles de cada joc.

En el joc redu el jugador que juga primer s’escull a l’atzar o s’acorda entre ambdós. Aquest jugador pren el conjunt de llavors que hi ha en un dels forats del seu territori i les distribueix, una a una en els forats següents amb un moviment de ziga-zaga. Tria seguir el sentit horari o el sentit contrari al de les agulles del rellotge.

Quan es comença des d’un forat amb 2 llavors, cal sembrar primer al forat oposat a l’adjacent i després al forat adjacent. En sentit anti-horari…

regles_reodu_fig001

O bé, en sentit horari…

regles_reodu_fig002

Quan es comença des d’un forat amb més de 2 llavors, els jugadors poden escollir en quin forat inicien la sembra en ziga-zaga entre l’oposat a l’adjacent o l’adjacent.

regles_reodu_fig003

És a dir, que el primer forat on es sembra pot ser el forat oposat al forat del costat on s’agafen les llavors, o pot ser que el primer forat on es sembra sigui el forat del costat on s’agafen les llavors…

regles_reodu_fig004

Tant un moviment com amb l’altre tenen idèntic resultat: el darrer forat on sembrem és el mateix.

regles_reodu_fig005

Durant la sembrada també es poden combinar les dues seqüències anteriors:

regles_reodu_fig006

…d’aquesta manera la darrera llavor sembrada cau en un forat diferent:

regles_reodu_fig007

Si la darrera llavor sembrada arriba en un dels forats de l’extrem del tauler i resten llavors a la mà per sembrar, el jugador té l’opció de seguir sembrant des de l’altre extrem del tauler, o bé, canviar de sentit (rebotar), continuant sembrant des dels dos forats següents, després de passar pel forat oposat al forat de l’extrem on ha arribat. Si el nombre de llavors que s’agafen d’un forat propi per sembrar ens permet donar la volta al tauler, es salta el forat inicial i també el forat oposat…

regles_reodu_fig008

És a dir, no es diposita cap llavor en aquests (forats 4B i 3A en l’exemple)

regles_reodu_fig009

 • Quan s’inicia la sembra des d’un forat que conté una sola llavor, cal moure-la al forat oposat. Ara bé, quan un jugador té dos forats consecutius en el seu costat amb una sola llavor, pot iniciar la sembra agafant aquestes dues llavors solitàries i fer una sembra encadenada en ziga-zaga, en direcció horària o anti-horària. Veieu el següent exemple:

regles_reodu_fig010

És el torn del jugador B i decideix moure des del forat 2B que conté una llavor. Com que el forat del costat (3B) també conté una sola llavor….

regles_reodu_fig011

…el moviment s’encadena i es sembren aquestes dues en ziga-zaga. Després de la sembrada del jugador B, el jugador A pot capturar la llavor solitària del forat 3A.

regles_reodu_fig012

 • Quan s’inicia la sembra des d’un forat amb més de 2 llavors, si el forat adjacent i el forat oposat a l’adjacent estan buits, es pot començar a sembrar les llavors en el forat oposat al inicial i després continuar la sembra en ziga-zaga. El jugador A mou des del forat 3A que conté 6 llavors. Arriba al forat 6A amb la seqüència següent i acaba el torn:

regles_reodu_fig013

OBJECTIU DEL JOC

El guanyador és el jugador que captura més llavors al final de la partida. El joc acaba quan un jugador ja no té llavors en el seu territori i no pot jugar. Aleshores, l’adversari captura totes les llavors que queden al tauler.

Per entendre millor tot l’anterior vegem els següents exemples:

Hi ha 2 maneres de capturar en la fila de l’adversari quan és el nostre torn.

 • Si un jugador mou una llavor solitària (recordem que cal moure-la en el forat oposat) i aquest forat oposat, conté 1 o 2 llavors abans de sembrar, el jugador captura aquestes 2 o 3 llavors que hi ha després d’haver sembrat i les retira. Acaba el torn.

regles_reodu_jugB001

És el torn del jugador B. Decideix moure des del forat 4B que conté una llavor. L’ha de moure al forat oposat (3A).

regles_reodu_jugB001b

Com que el forat oposat conté 3 llavors, comptant la llavor que s’acaba de dipositar, el jugador B les captura i les retira del tauler. Acaba el torn.

Penalització: Si el jugador que pot fer aquesta captura, no se n’adona, l’adversari pot (si vol) obligar-lo a fer el moviment i com a penalització captura les llavors que havia de capturar l’altre jugador i és el torn de joc del jugador que ha penalitzat a l’altre. Si el jugador fa el moviment però es descuida de capturar les llavors del forat oposat, aquestes resten al tauler i es poden sembrar o capturar en torns posteriors.

 • Si un jugador sembra 2 llavors (recordem que cal moure-la en ziga-zaga, és a dir, primer al forat oposat al del costat i després al del costat), i el forat de l’adversari on s’ha dipositat una de les llavors conté de nou 2 o 3 llavors, aleshores aquestes són retirades del tauler. I el torn acaba.

regles_reodu_fig001

És el torn del jugador B. Decideix moure des del forat 4B que conté dues llavors. Les mou en ziga-zaga. En passar pel forat de l’adversari (2A), torna ha tenir 3 llavors…

regles_reodu_jugB002b

Així doncs, el jugador que està sembrant (jugador B), captura aquestes 3 llavors del forat 2A. I acaba el seu torn.

regles_reodu_jugB002c

Hi ha 3 maneres de capturar en la fila pròpia quan està sembrant l’adversari:

 • Si l’adversari mou una llavor solitària (recordem que cal que la mogui en el forat oposat) i cau en un forat buit de la nostra fila, aleshores podem capturar aquesta llavor si volem. Aquest tipus de captura és opcional. Tant si es captura com si no, és el nostre torn de joc.

regles_reodu_jugA001

Sou el jugador B i és el torn del jugador A. Aquest decideix moure des del forat 4A que conté una llavor. L’ha de moure al forat oposat.

regles_reodu_jugA001b

Com que el forat 3B estava buit abans de sembrar, podeu capturar aquesta llavor. Aquest tipus de captura és opcional. Tan si la llavor és capturada com no, és ara el torn del jugador B.

 • Si l’adversari mou des d’un forat que conté 2 llavors (recordem que cal que la mogui en ziga-zaga, és a dir, primer al forat oposat al del costat i després al forat del costat) i el forat oposat del nostre territori estava buit abans de dipositar una de les dues llavors, aleshores podem capturar aquesta llavor. Aquest tipus de captura és opcional. Ara bé, si es fa la captura, el nostre torn acaba.

Sou el jugador B i és el torn del jugador A. Aquest decideix moure des del forat 4A que conté 2 llavors. Les ha de moure en ziga-zaga.

regles_reodu_jugA002

Decideix fer el moviment següent: primer al forat 4B i acaba al forat 3A.

regles_reodu_jugA002b

Podeu capturar la llavor solitària del forat 4B sembrada pel jugador A. Si decidiu capturar-la, la retireu del tauler i amb aquesta acció acaba el vostre torn. Si decidiu no capturar-la, la deixeu al tauler i és el vostre torn de joc.

 • Si l’adversari diposita durant el seu torn l’antepenúltima llavor sembrada en un forat buit del nostre costat del tauler, aleshores podem capturar aquesta llavor. Aquest tipus de captura és opcional. Ara bé, si es fa la captura, el nostre torn acaba.

regles_reodu_fig009

Sou el jugador B i és el vostre torn. Decidiu moure des del forat 4B que conté 8 llavors. Després de sembrar totes les llavors de la mà, arribeu al forat 5A. Com que l’antepenúltima llavor sembrada ha caigut en un forat buit (4A) del jugador A, aquest pot capturar-la si vol. Si ho fa acaba el seu torn amb aquesta acció.

regles_reodu_jugB003b

Certament, el joc redu és un joc mancala amb regles atípiques, especialment per les diverses opcions de captura i també per la curiosa manera de sembrar en ziga-zaga.

Be Sociable, Share!